Bhajans/Devaranamas-Audio 2

Songs in this episode: baagilanu teredu, Raaga: Hamsanandi, taaLa:khaNDachaapu, Composer: Kanakadasa bAgilanu teredu sEveyanu koDu hariye kUgidaru dhvani kELalillave narahariye paramapadadoLage viShadharana talpadali sirisahita kShIravAridhiyoLiralu karirAja kaShTadali AdimUlAneMdu kareyalAkShaNa baMdu odagideyo narahariye kaDukOpadiM khaLanu khaDgavane piDidu ninnoDeya yellihaneMdu nuDiye dRuDhabhakutiyali shishuvu biDade ninnanu bhajise saDagaradi kaMbadindoDede narahariye yamasutana rANige akShaya vasanavanitte samayadali ajamiLana porede samayAsamayavuMTe… Read More