madhurAshTakam

Composer: vallabhAchArya adharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram hridayam madhuram gamanam madhuram madhurAdhipatErakhilam madhuram vachanam madhuram charitam madhuram vasanam madhuram valitam madhuram chalitam madhuram bhramitam madhuram madhurAdhipatErakhilam madhuram vENurmadhurO rENur madhurah pANir madhurah pAdau madhurau nrityam madhuram sakhyam madhuram madhurAdhipatErakhilam madhuram gItam madhuram pItam madhuram bhuktam madhuram suptam madhuram rUpam madhuram tilakam madhuram… Read More