Mahalakshmi AshTakam

namastEstu mahAmAyE shrIpIThE surapUjitE shankhachakragadAhastE mahAlakShmI namOstutE namastE garuDArUDhE kOlAsurabhayankarI sarvapApaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE sarvagjnE sarvavaradE sarvaduShTabhayankarI sarvaduHkhaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE siddhibuddhipradE dEvI bhuktimuktipradAyinI mantramUrtE sadA dEvI mahAlakShmI namOstutE AdyantarahitE dEvI AdyashaktEmahEshvarI yogagjnE yogasambhUtE mahAlakShmI namOstutE sthUla sUkShma mahAraudrE mahAshaktE mahOdarE mahApApaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE padmAsanasthitE dEvI parabrahmasvarUpiNI paramEshI jaganmAtarmahAlakShmI namOstutE shvEtAmbaradharE dEvI nAnAlankArabhUShite jagatsthitE… Read More